Nemzetközi konferencia-felhívások koraújkorral kapcsolatos témákban

Nemzetközi konferenciafelhívások koraújkorral kapcsolatos témákban

Az alábbiakban a koraújkorral kapcsolatos, friss konferenciafelhívásokból nyújtunk szemlét:

 

 • A montreali egyetemen a koraújkori információbőségről szerveznek konferenciát (2015. május 14-16.):

Coping with Copia:  Epistemological Excess in Early Modern Art and Science

 • Londonban a Magyarországon is megfordult, és Beatrix királynénak művet ajánló reneszánsz zeneelméletíró, Johannes Tinctoris munkásságát vizsgálják (2014. október 9-10.):

Johannes Tinctoris and Music Theory in the Late Middle Ages and Early Renaissance

Johannes Tinctoris and Music Theory in the Late Middle Ages and Early Renaissance - See more at: http://renaissance-events.blogspot.co.at/2014/03/call-for-papers-johanne...
Johannes Tinctoris and Music Theory in the Late Middle Ages and Early Renaissance - See more at: http://renaissance-events.blogspot.co.at/2014/03/call-for-papers-johanne...
 • Az Oxfordi Egyetemen egynapos ülésszak keretében lesz szó a véletlen és szándékos tipográfiai hibákról a koraújkori nyomtatványokban (2014. július 5.):
Error and Print Culture, 1500-1800
Error and Print Culture, 1500-1800

Error and Print Culture, 1500-1800

Error and Print Culture, 1500-1800
 • Törcsvárott (Bran, Románia) a koraújkori természetfelfogásról szerveznek konferenciát (2014. júl. 8-13.):

De rerum natura: Naturalism, Supernaturalism, Unnaturalism

 • És végül de nem utolsósorban, a bordeaux-i egyetem önálló ülésszakon foglalkozik a koraújkori és felvilágosodás korabeli majmokkal (2015. május 28-29.):

Le singe aux XVIIe et XVIIIe siècles: Figure de l’art, personnage littéraire & curiosité scientifique

 

Török vagy nem török? Kerámiatörténeti előadások

2014. április 5-én néprajzosok és régészek tartanak előadásokat az érdeklődőknek a magyar és oszmán fazekasság koraújkori történetéről
Vajon milyen hatással volt a 150 éves Hódoltság a magyar fazekasságra? Az oszmán kerámiaművészet jegyei felismerhetők-e a magyar fazekasok termékein? Többek között ez lesz a témája a  Kresz Mária Alapítvány szervezésében meghiredetett előadásoknak.
 
Program:  
 • Vida Gabriella (főmuzeológus, Néprajzi Múzeum): "Sok szép rimaszombati iratos tálakkal, korsókkal..." Borsodi és gömöri kerámiák a 17–18. századból
 • Tomka Gábor (régész, főigazgató-helyettes, Magyar Nemzeti Múzeum): Kora újkori kerámia borsodi végházakban
 • Hancz Erika (doktorjelölt, tanszékvezető-helyettes, Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszék): Oszmán kori kerámiagyártás a birodalom központi területein (Iznik-Kütahya-Canakkale, Törtökország) és a kerámiatípusok közel-keleti képviselete (Damaszkusz-Margat, Szíria)
 • Kovács Gyöngyi (megbízott igazgató, régész, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ, Régészeti Intézet – Kolláth Ágnes (régész, MTA BTK Régészeti Intézet): Sokszínűség a Hódoltság korában
 • Gaál Attila (címzetes megyei múzeumigazgató, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd): Cserepek és egyéb leletek a jeni palánkról

Helyszín:  

RÉGENS ZRT. irodája
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/D  6. em. 

A szervezők kérése, hogy a részvételi szándékot Hadikfalvi Andrea e-mail-címén jelezzék (handi@regens.hu). Belépő nincs, a költségekhez való hozzájárulást szívesen fogadnak (1.000-1.500 Ft).

Kép forrása

                                     

 

Nemesek és polgárok a kora újkori Sopronban

Könyvbemutató és kiállítás a Soproni Levéltárban április 2-án

2014. április 2-án, szerdán, délután 2 órakor a Soproni Levéltárban Prof. Dr Gecsényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója mutatja be

H. Németh István–D. Szakács Anita:

Johann Wohlmuth soproni polgármester naplója / Das Tagebuch von Johann Wohlmuth Ödenburger Bürgermeister 1717–1737

című kötetét.

Ezt követően nyílik meg a Levéltár új időszaki kiállítása, melynek címe:

Nemesi családok, armálisok, kúriák. Armálisok a MNL GyMSM Soproni Levéltára gyűjteményéből.

Forrás

 

 

Mikor járt hajdútáncot Esterházy Pál a császárné előtt?

Király Péter írása egy kronológiai tévedést tisztáz

A magyar művelődéstörténeti írásokban a hajdútánc kapcsán rendszeresen szóba kerül Esterházy Pál visszaemlékezése, miszerint 1647-ben gyermekként az ifjú császárné, Mária Leopoldina kívánságára Pozsonyban magyar táncokat mutatott be: „volt az országnak gyülése in anno 1647 Posomban, azhová engem is elvitetett bátyám, Esterhás László uram.[...] Ugyanazon gyülésben koronáztatott meg Ferdinandus Quartus az magyarországi királyságra [...] Azon gyülésben Leopoldina császárné magyar táncot kévánt látni, engem azért fölvitetvén az várban, ott köllött táncolnom az magyarországi kisasszonyokkal az császár és császárné előtt. Volt penig akkor igen jó táncos kisasszony, Esteras Rebeka, szegény Esteras Pál uram leánya […] azzal köllött az oláh táncot járnom. […] Annakutánna két mezételen karddal köllött a hajdutáncot járnom, kinek igen mestere voltam akkor. Azon tánc igen tetszett az császárnak s az császárnénak; voltak penig muzsikások, Forgách Ádám uramé, az hegedüst Hanzlinak hitták.”[1]

Az esemény időpontja – gondolhatnánk – világos, hiszen maga Esterházy mondja, hogy az IV. Ferdinánd magyar királlyá való koronázásának idején, 1647-ben történt. Bizonyára a közlés autentikussága magyarázza, hogy az évszámot utóbb számos tudományos vagy népszerűsítő munka szerzője láthatóan minden kétely és ellenőrzés nélkül mind a mai napig megismételi.[2] Noha sokan megbíztak az életútját papírra vető Esterházyban, ennek ellenére nyilvánvaló, hogy tévedett. Miként már más esetekben kiderült, ezúttal is meg kell állapítani, hogy Esterházyt megcsalta az emlékezete és a múlt eseményeit összekeverte.[3] Pozsonyi hajdútáncára kétségkívül nem 1647 júniusában, hanem csakis két évvel később, az 1649. január 25. és június 3. közötti tartott pozsonyi gyűlésen kerülhetett sor.

A magyarázat egyszerű: 1647-ben Esterházy azért nem táncolhatott a császárné előtt, mert III. Ferdinánd felesége, Maria Anna az előző évben meghalt. 1647-ben a császár özvegy volt. Akire Esterházy Leopoldina császárné elnevezéssel utalt, a Habsburg család tiroli ágából származó Maria Leopoldina főhercegnő, III. Ferdinánd második felesége volt, akivel a császár 1648. július 2-án házasodott össze. Bő egy év múlva, 1649 augusztusában, a tizenhét éves Maria Leopoldina belehalt a gyermekszülésbe. Mindebből következik, hogy az Esterházy által említett gyűlés csakis az 1649-es pozsonyi országgyűlés lehetett. Az szinte már mellékes, hogy akkorra Esterházy már közel 14 éves volt, tehát a kor felfogása szerint inkább ifjú legénykének, nem pedig gyermeknek számított. (KIrály Péter)


[1] „Esterházy Pál visszaemlékezése ifjúkorára (1635–1653)”, in Esterházy Pál Mars Hungaricus, ed. Iványi Emma, Hausner Gábor (Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó, 1989), 311–312. Korábban már: Bubics Zsigmond, Merényi Lajos, Herczeg Esterházy Pál nádor (Budapest: Franklin Társulat, 1895), 86.

[2] Frankel [Fabó] Bertalan, „Régi magyar táncok”, Budapesti Hírlap, 1904. augusztus 6.; Mohl Adolf, Herceg Esterházy Pál nádorispán (Sopron: Soproni Részvénytársaság Sajtóvállalat, 1924); Réthei Prikkel Marián, A magyarság táncai (Budapest: Studium, 1925) (Repr. Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1985); Szabolcsi Bence, „A XVI. század magyar tánczenéje” [1954], in Uő., A magyar zene évszázadai (Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1959), I. köt., 171.; Esterházy Pál, Harmonia caelestis (1711), ed. Sas Ágnes (Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 1989) (Musicalia Danubiana, 10), 7.; Martin György, „Táncok a 16–17. században” in Magyarország zenetörténete, ed. Bárdos Kornél (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990), II. köt. (1541–1686), 540.; Felföldi László, „Tánctörténet” in Magyar Kódex: Szultán és császár birodalmában: Magyarország művelődéstörténete 1526–1790, ed. Szentpéteri József (Budapest: Kossuth Kiadó, 2000), 3. köt., 290.

[3] Számos keltezésbeli hibát és időtartamra vonatkozó lehetetlenséget tartalmaz Esterházy Itinerarium in Germaniam című kézirata, amelyben – nyilvánvalóan korábbi útközben készült rövid feljegyzései alapján – leírta az 1653-ban sógorával, Nádasdy Ferenc országbíróval közösen megtett dél-német útjukat. Ld. Király Péter, „'Itinerarium in Germaniam' 1653 — Nádasdy Ferenc és Esterházy Pál regensburgi útja az újabb ismeretek tükrében” (megjelenés alatt)

A Szent Korona legkorábbi hiteles ábrázolásáról

Ahogyan korábban az Obelsicus is hírt adott róla, a Lendület Szent Korona-kutatócsoport új eredményeiről tartott előadást a csoport vezetője, Pálffy Géza. A Szent Korona legkorábbi hiteles ábrázolásáról, az úgyneveztt Fugger-krónikában található miniatúráról: a rajz keletkezéséről és feltételezhető alkotójáról szóló előadás összefogalalója itt olvasható. Bővebben a Lendület Kutatócsoport új felfedezéseiről: Koronázási láda, pálca és érem.

 

 

Török kori épületek maradványai az egri Dobó tér alatt

A tér felújítása közben kitűnő állapotban megmaradt épületek maradványaira bukkantak a török korszakból

Az egri Dobó tér rehabilitálási munkálatai során több épületmaradvány került elő: egy kőépület, egy tímárműhely, illetve annak cserző és áztatógödrei, valamint két faszerkezetes épület nyomai. A kőépületben koraújkori kerámiákat, kályhacsempéket a XVI. századból, baltát, illetve egy bronz ruhadíszt is találtak. A cserzőműhely áztatógödreiből több értékes lelet is előkerült. A cserzőanyagnak és az iszapnak köszönhetően például a felszínre hozott leletek közül a török cipőtalpakon még a varrás nyomai is látszanak. Előkerült továbbá egy páncéling maradványa, egy szinte teljesen ép, mázas tintatartó, amelyben azonban lehet, hogy fűszert vagy illatszert tároltak, egy összeállítható festett üvegedény, több, fából készült használati tárgy, mázas kerámiák, illetve állatcsontok. A mindössze 60-80 centiméterrel a tér burkolata alatt található épületmaradványok a török kori Eger mindennapi életére vetnek fényt.

A Tv Eger beszámolója:

Bővebben itt és itt.

 

Tudományos emlékülés - A magyar jog fejlődésének fél évezrede

Koraújkori jogtörténeti előadások 2014. március 25-26-án az MTA Felolvasótermében

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tudományos emlékülést rendeznek A magyar jog fejlődésének fél évezrede címmel. A program helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasóterme.


A program:

2014. március 25. (kedd) délelőtti ülésszak 10.00-13.00

Levezető elnök: Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója

 • 10:20-10:40 Péter Katalin, MTA BTK Történettudományi Intézet kutató professzora: A Tripartitum anyanyelvű fordításai a 16. században
 • 10:40-11:00 Neumann Tibor, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa: Werbőczy István családja és személyes életútja
 • 11:00-11:20 Tringli István, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa: A kora újkori kodifikáció és a Hármaskönyv
 • 11:40-12:00 Oborni Teréz, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa: Zolthay János Supplementum Tripartiti c. kézirata (1578)
 • 12:00-12:20 Bogdándi Zsolt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos munkatársa: Az erdélyi központi bíráskodás kialakulása és főbb jellegzetességei (1541-1571)
 • 12:20-12:40 Varga Szabolcs, a Pécsi Hittudományi Főiskola tanszékvezető docense: Horvátország és Szlavónia Werbőczy Tripartitumában
 • 12:40-13:00 Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója: Zárszó

13.00-14.00 Büféebéd

2014. március 25. (kedd) délutáni ülésszak 14.00-17.00

Levezető elnök: Kukorelli István, az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke

 • 14:00-14:20 Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának professzora: A Hármaskönyv és a római jogi recepcio kérdései
 • 14:20-14:40 Bónis Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa: A Tripartitum és az európai ius commune
 • 14:40-15:00 Béli Gábor, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető docense: A bírói gyakorlat a 16. század elejéig

15:00-15:20 Kávészünet

 • 15:20-15:40 Homoki-Nagy Mária, a Szegedi Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Karának tanszékvezető rektorhelyettese: A polgári kori magánjog kialakulása
 • 15:40-16:00 Mezey Barna, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem rektora: A Hármaskönyv büntetőjogi rendelkezései
 • 16:00-16:20 Rácz Lajos professzor, ny. egyetemi tanár: Werbőczy-Szerződéses elmélet
 • 16:20-16:40 Máthé Gábor, az MTA IX. ÁJB Jogtörténeti Albizottságának elnöke: Zárszó

17:00 Fogadás

2014. március 26. (szerda) 10.00–13.00

Levezető elnök: Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

 • 10:00-10:30 Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke: A hatalom gyakorlása és korlátai Werbőczy művében
 • 10:30-11:00  Darák Péter, a Kúria elnöke: A feudális, a polgári és a jelenkori bírói gyakorlat hatása a jogfejlődésre

11:00-11:20 Kávészünet

 • 11:20-11:50 Kukorelli István, az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke: Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet
 • 11:50-12:20 Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke: A jogi képviselet szerepe és a ius patrium
 • 12:20-12:45 Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora: Zárszó

13:00 Fogadás

További információk itt

 

A Rózsák Atyjának emlékezete

A Török Kulturális Központ, a MTA és az UNESCO március 21-én Gül Baba-emléknapot tart

A Yunus Emre Budapesti Török Kulturális Központ, a MTA és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága március 21-én, pénteken Gül Baba-emléknapot tart.

Gül Baba bektasi dervis a Budát elfoglaló oszmán sereggel együtt érkezett Magyarországra. Az évszázadok nyomán számos legenda szövődött alakja köré. Evila Cselebi török világutazó feljegyezte, hogy a Nagyboldogasszony-templomban (a mai Mátyás-templomban), a Buda elfoglalásáért tartott ünnepélyes hálaadás alatt érte a halál. A sírja fölé emelt türbe a magyarországi iszlám építészet korai, kiemelkedő emléke.

Helyszín: Yunus Emre Enstitüsü Budapesti Török Kulturális Központ

 • 09:00–09:30 Megnyitó

Megnyitó beszéd - Hakki Yaz (YEE), Köszöntő - Maróth Miklós (MTA), Köszöntő - Réthelyi Miklós (UNESCO)

 • 09:30-09:50 prof. dr. Ahmet Tasğın (Konya Egyetem) - Hacı Bektaş-ı Veli legendájának újraértelmezése
 • 09:50-10:10 adj. dr. Mehmet Ersal (İzmir Katip Çelebi Egyetem) - Alevizmus a Balkánon és Gül Baba értelmezése Anatóliában

10:10-10:30 Kávészünet

 • 10:30-10:50 Sudár Balázs (MTA) - Gül Baba türbéje és kolostora Budán
 • 10:50-11:10 Eördögh Balázs (MTA) - Szentek és legendáriumok a török világban
 • 11:10-11:30 Sipos János (MTA) – Egy különleges bektasi dallam nyomában

12:00-13:00 Ebéd

 • 14:30-16:00 Gül baba türbe meglátogatása, a türbe építészeti szempontból való bemutatása – Gerelyes Ibolya (MNM); A TİKA jövőbeli felújítási tervei – Çağlar Fahri Çakıralp (Török Nagykövetség)

Helyszín: MOM Kulturális Központ

 • 18:30-20:30 Koncert: Török Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium – Isztambuli Történelmi Zenei Társulat, Kobzos Kiss Tamás, Canlar, Guessous Majda Mária Trio

További információk itt.

A türbe felújításáról itt is olvashatunk.

Kép forrása.

 


 

A Castrum Bene 2014. évi vándorgyűlése

Szögligeten, 2014. május 2-4. között tartja az egyesület XX. konferenciáját, Várkutatás Szlovákiában címmel

Az egyesület minden év tavaszán háromnapos konferenciát tart, amelyen az erődítésekkel foglalkozó szakemberek (régészek, történészek, művészettörténészek) osztják meg egymással legújabb kutatási eredményeiket. A helyszín és a tematika, mint mindig, most is összefügg: idén a Sajó-völgyi várakról és szlovákiai erődítményekről lesz szó, ez utóbbi témakörben szlovákiai kutatók is tartanak majd előadásokat. A konferencia magyarul, illetve szinkrontolmácsolással hallható. Az összejövetelt tanulmányutak fűszerezik: a résztvevők megtekintik majd Szádvárt, Torna várát, az utolsó napon pedig egész napos szlovákiai vártúrán vehetnek részt.

Az előzetes program:

2014. május 2., péntek

13.00-16.00: A Sajó-völgy várai és Szádvár

 •  Pusztai Tamás: A keleméri Mohosvár
 •  Szörényi Gábor András: „Újrahasznosított várak" - huszita erősségek és előzményeik a Sajó-völgyében
 •  Gál Viktor: Szádvár története és régészeti kutatása
 •  Kelemen Bálin-Gál Viktor: Szádvár XVI. század végi állapotának tömegrekonstrukciós kísérlete
 •  László János: A Szádvárért Baráti Kör

16.00: Kirándulás Szádvár várába

 

2014. május 3., szombat

9.00-12.00, 14.00-16.00 –  Várkutatás Szlovákiában

 • J. Beljak - N. Pažinová - M. Šimkovic: Zólyom Puszta vár – Alsó vár, Ostrá Lúka – Petyusa, Dobronya
 • J. Beljak - Mordovin Maxim - M. Šimkovic - M. Holeščák: A 2013. évi régészeti és építéstörténeti kutatás a  kékkői várban   
 • J. Beljak - Mordovin Maxim - M. Šimkovic - A. Loyd: A 2013. évi régészeti és építéstörténeti kutatás a csábrági várban
 • Eva Fottová – K. Kučeráková - M. Šimkovic: A divényi vár ásatásának első lépései. A 2012.-2013. év kutatásának eredményei.
 • M. Bielich - P. Bednár - A. Nemergút: Várkutatás Északnyugat-Szlovákiában: Lietava, Hricsó, Budatin
 • P. Bednár – Z. Poláková - M. Ruttkay - P. Smetanová – M. Šimkovic – O Žaar: Új kutatási eredmények a nyitrai vár középkori formájáról
 • P. Bednár – S. Hlaváčová – R. Hreha – R. Rusnák – M. Šimkovic: Kutatások Kassa és Vinna váraiban

16.00: Kirándulás Torna várába

 

2014. május 4., vasárnap,  8.00-18.00

Egész napos tanulmányút Sáros–Kapi-Kassa-Hidasnémeti útvonalon

 

A jelentkezési lap innen tölthető le.

Az egyesület honlapja további hasznos linkekkel és egyéb információkkal, letölthető tanulmányokkal itt érhető el.

Kép forrása.

 

Szakkönyvek bemutatója a Debreceni Egyetemen

Könyvbemutató a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében 2014. március 11-én

A 2014. március 11-én Irodalom és művelődés a 17-18. században címmel tartandó rendezvény programját lásd alább. 

14.00

 • Köszöntő: Imre Mihály egyetemi tanár (Debreceni Egyetem)
 • Bitskey István, Religió, stúdium, literatúra (Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről) Budapest, Universitas Kiadó, 2013

Bemutatja: Hargittay Emil, egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

14.25

 • Nyelv, lelkiség és religionalitás a közép- és kora újkorban, szerk. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, 2013

Bemutatja: Csorba Dávid, főiskolai docens (Nyíregyházi Főiskola)

14.40

 • Hovánszky Mária, Csokonai és az érzékeny énekelt dalköltészet, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013 (Csokonai Könyvtár 53.)

Bemutatja: Csörsz Rumen István, tudományos főmunkatárs (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)

14.55

 • Hangszeres zeneszámok (Csörsz Rumen István)

15.10

 • Eszmecsere, kedvezményes könyvvásár

 

Időpont: 2014. március 11., 14.00

Helyszín: Debrecen, Egyetem tér 1, 3. em. 303. (Intézeti Könyvtár)

 

Oldalak