Nyertes pályázatok

1. OTKA – Támogatott kutatási projektek és kiadványok

 
 

2003

 
VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Draskóczy István Eötvös Loránd Tudományegyetem (Történeti Intézet) 2003–2008 Magyarország az európai gazdaságban a 15–17. században 5.700
 

2004

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
G. Etényi Nóra Károli Gáspár Református Egyetem (Koraújkori Magyar és Egyetemes Történeti Tanszék) 2004–2008 Hatalmi egyensúly és nemzetközi nyilvánosság. Magyarországkép a 17. századi német pamfletekben 1.677
Mikó Árpád Magyar Nemzeti Galéria 2004–2008 Késő reneszánsz és barokk síremlékek Magyarországon (16–17. század) 2.730
Péter Katalin Történettudományi Intézet 2004–2008 A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16–17. században 4.350
 

2005

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Ács Pál MTA Irodalomtudományi Intézet 2005–2008 Nemzetközi reneszánsz bibliográfia 3.022
Balázs Mihály Szegedi Tudományegyetem 2005–2008 Felekezetiség és múltteremtés 7.740
Bitskey István Debreceni Egyetem (BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) 2005–2008 A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550–1700) 19.319
Sudár Balázs MTA Történettudományi Intézet 2005–2001 A török hódoltság művelődéstörténetének kutatása 3.705
Végh János MTA Művészettörténeti Kutatóintézet 2005–2009 Erdélyi gótikus és korabarokk oltárok topografikus felmérése (15–17. század) 6.356
 

2006

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Fabiny Tibor Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Angol–Amerikai Intézet) 2006–2011 Kora Tudor hitviták (1525–1535) 10.000
Pálffy Géza MTA Történettudományi Intézet 2006–2011 A magyar nemesség a bécsi és a prágai udvarban a 16. században 5.500
Szabó András Károli Gáspár Református Egyetem (Régi Magyar Irodalom Tanszék) 2006–2010 Szenci Molnár Albert levelezése, iratai és Zsoltárkönyve 2.893
 

2007

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Boros Gábor Eötvös Loránd Tudományegyetem (Filozófiai Intézet) 2007–2012 Korai felvilágosodás a XVII–XVIII. század fordulóján 15.874
Gerelyes Ibolya Magyar Nemzeti Múzeum 2007–2010 Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa 1.516
Hargittay Emil Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet) 2007–2011 Pázmány Péter kritikai kiadás 18.037
Kilián István MTA Irodalomtudományi Intézet 2007–2011 Drámakéziratok kiadása (1600–1837) 8.614
Latzkovits Miklós Szegedi Tudományegyetem (Régi Magyar Irodalom Tanszék) 2007–2012 16–18. századi hungarika jellegű albumbejegyzések adatbázisa 10.836
Németh István Magyar Országos Levéltár 2007–2011 Az elit szerepe a kora újkori városi vezetésben és az elit tagjainak társadalmi kapcsolatai, 15–17. század 2.629
Seláf Levente Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) 2007–2009 Corpus Poeticarum. Hálózati metrikai repertóriumok összehangolása 2.700
Seláf Levente Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) 2007–2010   16.070
Szabó Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem (Történeti Intézet) 2007–2011 Az erdélyi fejedelmek udvari reprezentációja 5.000
Szirácsik Éva Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 2007–2010 A Koháry család Nógrád vármegyei birtokainak gazdálkodása (1647–1731) 2.350
 

2008

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Bitskey István Debreceni Egyetem (BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) 2008–2011 Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében 21.057
Buzási Enikő Magyar Nemzeti Galéria 2008–2012 A 17. századi arisztokrata udvari kultúra formái Nádasdy Ferenc mecentatúrájának példáján (Források, tanulmányok) 4.973
Gecsényi Lajos MTA Történettudományi Intézet 2008–2012 Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I/4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések. Múzeumokban őrzött kéziratos iratanyag. 23.950
Gilányi Gabriella MTA Zenetudományi Intézet 2008–2013 A gregorián ének Magyarországon 1526 után

12.489

4.815

Jernyei-Kiss János Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Művészettörténeti Tanszék) 2008–2012 A magyar barokk freskófestészet digitális adatbázisa és ikonográfiai korpusza 16.704
Kecskeméti Gábor MTA Irodalomtudományi Intézet 2008 ’’A magyarországi retorikai gondolkodás a 16–17. sz. fordulóján’’ c. monográfia megjelentetése 0.854
Majorossy Judit Eötvös Loránd Tudományegyetem (Történeti Intézet) 2008–2011 Városi tér és társadalom a 15–16. századi Pozsonyban 14.610
Raczkyné Kovács Gyöngyi MTA Régészeti Intézet 2008–2013 Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon (14–17. század) 15.299 + 8.044
Várkonyi Gábor Eötvös Loránd Tudományegyetem (Történeti Intézet) 2008–2011 Wesselényi Ferenc (1605–1667) nádor leveleinek feltárása és kiadása 9.820
V. Ecsedy Judit Országos Széchényi Könyvtár 2008–2010 Régi magyarországi nyomdák betűi és díszei (XVII. század). I. kötet 3.021
 

2009

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Benkő Elek MTA Régészeti Intézet 2009–2010 A magyar középkor és kora újkor régészetének újabb eredményei 5.014
Hubert Gabriella Magyarországi Evangélikus Egyház (Evangélikus Országos Könyvtár) 2009–2012 17. századi evangélikus és református énekek kritikai kiadása 8.651
Kállay Géza Eötvös Loránd Tudományegyetem (Angol-Amerikai Intézet) 2009–2013 Az angol reneszánsz dráma kritikatörténete 11.059
Láng Benedek L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. 2009 A kincskeresés 400 éve Magyarországon (Kézikönyvek és olvasóik) 0.924
Mayer Gyula MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (Ókortudományi Kutatócsoport) 2009–2013 Janus Pannonius műveinek kritikai kiadása 4.930
Miskolczy Ambrus Eötvös Loránd Tudományegyetem (Romanisztikai Intézet) 2009–2013 Irodalmi élet és demokratikus kultúra a reformációtól a felvilágosodásig 6.030
Szepessy Tibor MTA Irodalomtudományi Intézet 2009–2013 Ellebodius poétikájának kritikai kiadása

12.053

+2.947

Tüskés Gábor Debreceni Egyetemi Kiadó 2009–2010 Sedes Musarum: Neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon

0.498

 

2010

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Bajnóczi Bernadett MTA Geokémiai Kutatóintézet 2010–2013 A magyarországi köz-és magángyűjteményekben fellelhető habán kerámiák művészettörténeti és archeometriai kutatása, számítógépes adatbázis és szakkatalógus elkészítése 1.710
Balogh Judit Miskolci Egyetem (Történettudományi Intézet) 2010–2014 A kora újkori székely társadalom és önkormányzat Erdélyben (1530–1630) 6.320
Domokos György Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Olasz Tanszék) 2010–2014 XIV–XVI. századi magyar történelmi és irodalmi források Olaszország levéltáraiban és könyvtáraiban 23.427
Erdélyi Gabriella MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Történettudományi Intézet) 2010–2014 Egyház, jog és társadalom: az Apostoli Penitenciária magyarországi kérelmeinek kiadása és feldolgozása 6.707
Friczné Terbe Erika Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) 2010–2014 Régi magyar nyelvi források kiadásra való előkészítése és kiadása 9.411
Hörcher Ferenc Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Esztétika Tanszék) 2010–2013 Esztétikai gondolkodás a korai modernitásban (1450–1600) 5.298
Jánokyné Újváry Zsuzsanna Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Történettudományi Intézet) 2010–2013 Oszmán–magyar kapcsolatok a hódoltság idején 3.314
Kasza Péter Enciklopédia Kiadó Kft. 2010 Bethlen Farkas Erdély története 1.000
Kőszeghy Péter Balassi Kiadó 2010 Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X. 2.000
Ötvös Péter Szegedi Tudományegyetem (Régi Magyar Irodalom Tanszék) 2010–2013 Antik tradíció, hazai gyakorlat, kortárs európai inspirációk a XVII. század eleji magyar költészetelméleti gondolkodásban (Rimay János és köre) 8.931
Pócs Éva Balassi Kiadó 2010–2011 Soproni boszorkányperek 1429–1702 1.160
R. Várkonyi Ágnes Eötvös Loránd Tudományegyetem (Történeti Intézet) 2010–2014 Magyarország a kora újkori Európában 87.351
Ridovics Anna Magyar Nemzeti Múzeum 2010–2013 Konzorcium, fő p.: A magyarországi köz- és magángyűjteményekben fellelhető habán kerámiák művészettörténeti és archeometriai kutatása, számítógépes adatbázis és szakkatalógus elkészítése 7.380
Schmal Dániel Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Filozófia Tanszék) 2010–2013 Perspektíva és megismerés a kora újkori filozófiában 5.131
Szende Katalin Közép-európai Egyetem (Középkori Tudományok Tanszék) 2010–2014 Magyar Várostörténeti Atlasz 13.354
Szögi László Eötvös Loránd Tudományegyetem (Egyetemi Könyvtár és Levéltár) 2010–2013 Az újkori külföldi magyar egyetemjárás adattárának véglegesítése és publikálásának folytatása 10.253
Takács László Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Klasszika Filológia Tanszék) 2010–2014 Bartholomaeus Fontius Persius-kommentárja 6.000
 

2011

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Bíró Ferenc MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Irodalomtudományi Intézet) 2011–2014 A politico-morális eszmék változásai a régi magyar irodalomban 6.461
Bubryák Orsolya Gondolat Kiadói Kör Kft. 2011 ”Ez világ, mint egy kert…” c. tanulmánykötet megjelentetése 0.600
Csomó Orsolya MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Zenetudományi Intézet) 2011–2015 A zágrábi mise-rítus repertoárjának változásai a XIV.-től a XVIII. századig

7.908

36.583

Deák Éva MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Néprajztudományi Intézet) 2011–2014 Öltözködés a 17–18. századi Erdélyben a ruharendeletek tükrében

1.290+

12.696

Kasza Péter Argumentum Kiadó, Tudományszervező és Szolgáltató Kft. 2011–2012 Brodarics István levelezésének kritikai kiadása 1.601
Kilián István MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Irodalomtudományi Intézet) 2011–2015 Feltáratlan drámai és színi emlékeink (17–18. század)

0.258+

9.482

Kőszeghy Péter Balassi Kiadó 2011–2012 Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XII. 1.000
Orosz István Debreceni Egyetem (BTK Történelmi Intézet) 2011–2015 Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták a 17–20. századi Magyarországon. 10.328
Tusor Péter Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Történettudományi Intézet) 2011–2014 Magyarország és a pápaság (13–20. sz.) – Intézménytörténeti részanalízisek 30.896
Véghseo Tamás Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 2011–2012 A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646–1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése 8.597
 

2012

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Ács Pál MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Irodalomtudományi Intézet) 2012–2015 Régi Magyar Költők Tára XVI/13 5.700
Bubryák Orsolya MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Művészettörténeti Intézet) 2012–2015 Magyar főúri műgyűjtemények 17–18. századi forrásanyagának kutatása 3.459
Fabiny Tibor Károli Gáspár Református Egyetem (Hermeneutikai Kutatóintézet) 2012–2016 Milton Elveszett Paradicsomának magyar kritikai kiadása 11.986
Falvayné Molnár Mónika MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Irodalomtudományi Intézet) 2012–2015 Olasz hadiírók és diplomaták kapcsolatrendszere Bécs és Isztambul között a 17. században 6.840
Fülöppné Romhányi Beatrix Károli Gáspár Református Egyetem (Középkori Magyar és Egyetemes Történeti Tanszék) 2012–2015 Laskai Osvát Sermones de sanctis c. művének kritikai kiadása 16.332
Hazai György MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Irodalomtudományi Intézet) 2012–2016 Oszmán-török irodalmi források tanulmányozása. Bibliográfiai munkálatok 19.000
Horváth Richárd MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Történettudományi Intézet) 2012–2016 Magyarország világi archontológiája 1458–1526 8.600
Imre Mihály Debreceni Egyetem (BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) 2012–2015 Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16–18. század) 19.717
Kincses Katalin Mária HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2012–2015 Magyarországi céhes adatbázis 1526–1761 7.778
Kiss Farkas Gábor L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. 2012 Imitáció és imagináció. Zrínyi Szigeti veszedelme és az epikus hagyomány 0.480
Kiss Farkas Gábor Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) 2012–2015 Irodalmi műveltség Magyarországon 1500 körül 4.401
Láng Benedek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Filozófia és Tudománytörténet Tanszék) 2012–2015 Kora újkori titkosított források feltárása és a titkosírás társadalomtörténete Közép-Európában 5.057
Nagy László MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Irodalomtudományi Intézet) 2012–2015 Magyarországi tudósok levelezése, 16–19. század 4.721
Sudár Balázs MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Történettudományi Intézet) 2012–2013 Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarországon 0.860
Szántó Veronika Eötvös Loránd Tudományegyetem (Filozófiai Intézet) 2012–2015 Az anyag vitalista elméletei a 17. századi Angliában 15.360
Tringli István MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Történettudományi Intézet) 2012–2016 Az 1515-ös bécsi fejedelmi találkozó forrásai és története 11.825
V. Ecsedy Judit Országos Széchényi Könyvtár 2012–2016 Nyomtatott és illusztrált magyarországi és magyar vonatkozású könyvek tipográfiai feltárása a 18. sz. második felében (1751—1780) 14.296
 

2013

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Horváth Iván Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) 2013–2016 A magyar világi költészet kezdetei 13.227
Kőszeghy Péter MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Irodalomtudományi Intézet) 2013–2016 A magyar művelődéstörténet (a kezdetektől a 18. század végéig) online adatbázisa 16.176
Lautner Péter Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Filozófia Tanszék) 2013–2017 Platonikus lélekelméletek a késő antikvitásban és hatása a kora újkorban 14.376
Mentényi Klára Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete 2013–2017 Műemléki topográfiai kutatások Kőszegen és Tokaj-Hegyalján 43.213
Papp Sándor Szegedi Tudományegyetem (Történeti Intézet) 2013–2017 Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején 43.640
Sarkadi Emese Keresztény Múzeum, Esztergom 2013–2016 A Keresztény Múzeum középkori és reneszánsz (14–16. századi) magyar, osztrák és német gyűjteményének alapszintű katalogizálása 20.239
Szabó Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem (Történeti Intézet) 2013–2017 Reprezentáció és anyagi kultúra a 17. századi erdélyi fejedelmi udvarokban 21.948
Szentesi Edit MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Művészettörténeti Intézet) 2013–2016 Adattár a magyarországi tárgykultura történetéhez (16–19. század) 41.816
Szepesiné Simon Éva Magyar Nemzeti Levéltár 2013–2017 A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása 15.036
Szilasi László Szegedi Tudományegyetem (Régi Magyar Irodalom Tanszék) 2013–2016 A XVII. századi magyar vers repertóriuma 12.240
 

2014

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Balázs Mihály Szegedi Tudományegyetem 2014–2017 A felvilágosodás előzményei a 17–18. századi Erdélyben 14.895
Bolonyai Gábor ELTE 2014–2018 A görög kultúra itáliai és magyarországi recepciója a 15-16. században 23.870
Fazakas Gergely Tamás Debreceni Egyetem 20014–2017 A nemzeti és vallási emlékezet helyei a kora újkori és újkori Magyarországon 8.842
Jeney-Tóth Annamária Debreceni Egyetem 2014–2018 Udvari társadalom és hivatalviselő nemesség a Rákóczi-kori Erdélyben 4.754
Kruppa Tamás MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 2014–2018 Nemzet, haza, vallás és szabadság – régi és új beszédmódok a Bocskai-felkelés szöveghagyományában és a 17. század magyar politikai gondolkodásában 18.864
Száraz Orsolya Debreceni Egyetem 2014–2017 Vallásos érzelmek és a 17–18. századi itáliai és magyarországi jezsuita népmissziók 13.583
Szegedi Eszter ELTE 2014–2017 Cristoforo Castelletti színpadi művei és hatása Balassi Bálintra 5.931

 

 

 

2. MTA – Támogatott akadémiai kutatócsoportok

 

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Madas Edit
Res Libraria Hungariae Kutatócsoport

MTA-OSZK
http://www.fragmenta.oszk.hu/

2012 .01. 01.
5 év
  22.568/év
Szelestei Nagy László
Barokk irodalom és lelkiség Kutatócsoport

MTA Pázmány Péter Katolikus Egyetem
http://btk.ppke.hu/tudomanyos-kozelet/kutatasok/mta-ppke-barokk-irodalom-es-lelkiseg-kutatocsoport

2012. 07. 01.
5 év
Barokk irodalom és lelkiség a Kárpát-medencében 25.000/év
 

3. MTA – Lendület

 

VEZETŐ KUTATÓ KUTATÓHELY IDŐ TÉMA ELNYERT ÖSSZEG (E-FT)
Pálffy Géza MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet 2012
5 év
A magyar koronázás és a Szent Korona 1526 és 1916 közötti története nem nyilvános
Tusor Péter Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2012
5 év
A magyar egyházi elit római és bécsi integrációja nem nyilvános
Kiss Farkas Gábor ELTE 2014
5 év
Történeti értelmiségi hálózatok: új eszközök a respublica litteraria vizsgálatára nem nyilvános