A nők és a régi magyarországi vallásosság

VII. Lelkiségtörténeti Konferencia Budapest, 2014. április 24-26.

Az MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport szervezésében kerül megrendezésre a VII. Lelkiségtörténeti konferencia:

 

A nők és a régi magyarországi vallásosság

A konferencia időpontja: 2014. április 24-26.

Helyszíne: Sophianum, Budapest, VIII. Mikszáth Kálmán tér 1., John Lukacs terem

A konferencia részletes programja alább olvasható:

 

2014. április 24. csütörtök

 • 9.20–9.30 A konferenciát megnyitja: Madas Edit, az MTA levelező tagja, az MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport – Fragmenta Codicum Műhely (Budapest) vezetője

1. szekció. Elnök: Madas Edit, az MTA levelező tagja, az MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport – Fragmenta Codicum Műhely (Budapest) vezetője

 • 9.30–9.50: Fedeles Tamás, (egyetemi docens, PTE BTK, Pécs): „Bűnös lelkemet a mindenható Istennek és az ő anyjának, Szűz Máriának ajánlom” – nemesasszonyok vallásossága a kései középkorban
 • 9.50–10.10: Korondi Ágnes (BBTE BTK, Kolozsvár): A jó élet módja: késő középkori női lelkiségi modell a magyar nyelvű kódexirodalom legendáiban és életvezetési tanácsadóiban
 • 10.10–10.30: Lauf Judit (tudományos munkatárs, MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, Fragmenta Codicum Műhely, Budapest): Azonosítható-e az Érsekújvári Kódex 17. századi keze?
 • 10.30–10.40: Bajáki Rita (tudományos munkatárs, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest): Nőknek szánt imák tipológiája
 • 10.40–11.15 vita és kávészünet

2. szekció. Elnök: Szigeti Jenő, professor emeritus, ME BTK, Miskolc

 • 11.15–11.35: Szabó András (egyetemi tanár, Selye János Egyetem, Révkomárom): Istenes versek 16. századi magyar nőköltőktől?
 • 11.35–11.55: Voigt Vilmos (professor emeritus, ELTE BTK, Budapest): A nők Erdélyi Zsuzsanna archaikus népi imaszövegeiben
 • 11.55–12.10 vita

 

12.10–13.30 ebédszünet

 

3. szekció. Elnök: Szigeti Jenő, professor emeritus, ME BTK, Miskolc

 • 13.30–13.50: Nagy Levente, (egyetemi docens, ELTE BTK, Budapest): „Merő labirintus sokképpen ez az papok dolga…” – (Lorántffy Zsuzsanna vallásossága és egyházpolitikája egy kiadatlan levele alapján)
 • 13.50–14.10: Petrőczi Éva (habil. docens, a KRE Puritanizmuskutató Intézetének ny. vezetője, Budapest): „Istennek szolgalo leyany”– néhány vonás Bornemisza Anna portréjához
 • 14.10–14.45: vita és kávészünet

4. szekció. Elnök: Voigt Vilmos professor emeritus, ELTE BTK, Budapest

 • 14.45–15.05: Szigeti Jenő (professor emeritus, ME BTK, Miskolc): Protestáns erdélyi nagyasszonyok vallásossága a 18. században
 • 15.05–15.25: Viskolcz Noémi (főiskolai tanár, SZTE, Szeged): A patróna Esterházy Anna Júlia (1630–1669)
 • 15.25–15.45: Hubert Ildikó (irodalomtörténész, Budapest): Anyai ajándék–Árva Zay Anna, Nyomoruság oskolája, 1721
 • 15.45–16.20: vita és kávészünet

5. szekció. Elnök: Szabó András, egyetemi tanár, Selye János Egyetem, Révkomárom

 • 16.20–16.40: Czibula Katalin (habil. főiskolai docens, ELTE BTK, Budapest): Női szerepek a vallási reprezentációban a 18. század második felében
 • 16.40–17.00: Pesti Brigitta (Universität Wien, Bécs): A női mecenatúra magyar és európai gyakorlata kegyességi könyvek kiadásában
 • 17.00–17.10: Vrábel Tünde (PhD-hallgató, Selye János Egyetem, Révkomárom): Telegdy Anna, a mélyen vallásos mecénás
 • 17.10–17.25: Báthory Orsolya (tudományos munkatárs, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest): „Csak egy tánc volt” – Adalékok Pálffy Katalin (Forgách Zsigmondné) életéhez
 • 17.25–17.40: vita (aki ráér, kötetlen beszélgetés)

 

2014. április 25. péntek

6. szekció. Elnök: Farmati Anna, egyetemi adjunktus, BBTE BTK, Kolozsvár

 • 9.30–9.50: Barna Gábor (egyetemi tanár, SZTE/MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged): Női és férfi szerepek vallási társulatokban, női és férfi vallási társulatok a 18–19. századi Magyarországon
 • 9.50–10.10: Fábián Gabriella (etnográfus, tudományos segédmunkatárs, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged): A nők egy székelyföldi falu rózsafüzér társulataiban
 • 10.10–10.20: Bán Izabella (PhD-hallgató, PPKE BTK, Piliscsaba): Nők a vallásos társulatokban egy 1742-es kézirat alapján
 • 10.20–10.30: Szuly Rita (PhD-hallgató, PPKE BTK, Piliscsaba): Nők a soproni Congregatio Agoniae Christi tagságában
 • 10.30–11.00 vita és kávészünet

7. szekció. Elnök: Barna Gábor, egyetemi tanár, SZTE / MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged

 • 11.00–11.20: Kővári Réka (tudományos munkatárs, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest): Szüzekről szóló énekek a Kájoni Cantionaléban
 • 11.20–11.40: Medgyesy S. Norbert (egyetemi adjunktus, PPKE BTK, Piliscsaba): Históriás költemények és könyörgő népénekek Árpád-házi Szent Erzsébet és más női szentek tiszteletére a 17–18. századból
 • 11.40–12.00: Bíró Csilla (könyvtáros, OSZK, Régi Nyomtatványok Tára, Budapest): Perényi Katalin lelkisége a halálára írt alkalmi költemények tükrében
 • 12.00–12.10 vita

 

12.10–13.30 ebédszünet

 

8. szekció. Elnök: Orlovszky Géza, egyetemi docens, ELTE BTK, Budapest

 • 13.30–13.50: Tornay Krisztina (vezető, Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium, Debrecen): Beavató lépcsőfokok a nő személyiségfejlődésébe – a csíkmenasági reneszánsz szárnyasoltár (Szűz Mária élete és megkoronázása) elemzése
 • 13.50–14.10: Tüskés Anna (tudományos segédmunkatárs, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest): Szent Orsolya tisztelete a 18. századi Magyarországon és az orsolyita rend
 • 14.10–14.30: Szelestei N. László (egyetemi tanár, PPKE BTK, Piliscsaba / MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest): Szent Anna kultuszának emlékei a kora újkori Magyarországon
 • 14.30–15.05: vita és kávészünet

9. szekció. Elnök: Fazakas Gergely Tamás, egyetemi adjunktus, DE BTK, Debrecen

 • 15.05–15.25: Verók Attila (főiskolai docens, EKF, Eger): Régi könyvek mint a női vallásosság misztériumának lehetséges őrzői?
 • 15.25–15.35: Nagy Andor (PhD-hallgató, EKF, Eger): A brassói nők életmódvizsgálata a város életében (17–18. század)
 • 15.35–15.55: Farmati Anna (egyetemi adjunktus, BBTE BTK, Kolozsvár): Leány Á–bé–tze – A’ Felsöbbek engedelméböl
 • 15.55–16.05: Kaposi Krisztina (egyetemi hallgató, ELTE BTK, Budapest): „Az eljegyzett személyek paradicsomkertje” – Paratextuális komponensek és misztikus útmutatások Wesselényi Anna imádságoskönyvében
 • 16.05–16.40: vita és kávészünet

10. szekció. Elnök: P. Vásárhelyi Judit, osztályvezető, OSzK Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya/egyetemi tanár, PPKE BTK, Budapest

 • 16.40–17.00: Horváth Sándor (osztályvezető, Savaria Múzeum, Szombathely/Narda): Zrínyi (Frangepán) Katalin és imakönyve, a Putni tovaruš
 • 17.00–17.20: Fazakas Gergely Tamás (egyetemi adjunktus, DE BTK, Debrecen): Bethlen Kata vallásossága és az udvari lelkészek (Az önéletírás és az imádságos könyv készülő kritikai kiadásának tanulságai)
 • 17.20–17.30: Gesztelyi Hermina (egyetemi hallgató, DE BTK, Debrecen): A női vallásosság lehetőségei és elvárt formái a hímzésmintakönyvek ajánlásai alapján a kora újkorban
 • 17.30–17.45: vita (aki ráér, kötetlen beszélgetés)

 

2014. április 26. szombat

11. szekció. Elnök: Hargittay Emil, egyetemi tanár, PPKE BTK, Piliscsaba

 • 10.00–10.20: Ajkay Alinka (egyetemi adjunktus, PPKE BTK, Piliscsaba): Nőalakok követendő és elvetendő példái Pázmány vitairatában
 • 10.20–10.40: Bogár Judit (egyetemi adjunktus, PPKE BTK, Piliscsaba/tudományos munkatárs, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest): „Férfias” és „nőies” imádságok – Pázmány Péter és Pongrácz Eszter imakönyve
 • 10.40–11.00: Frauhammer Krisztina (tudományos munkatárs, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged): Egy klasszikusról női szemmel
 • 11.00–11.20: Földesi Ferenc, osztályvezető (OSZK–Kézirattár, Budapest): Egy evangélikus házaspár imakönyve a 17. század közepéről (Esetleírás)
 • 11.20–12.00: vita és kávészünet

12. szekció. Elnök: Szelestei N. László, egyetemi tanár, PPKE BTK, Piliscsaba/MTA–PPKE

 • 12.00–12.10: Boros Katalin (PhD-hallgató, DE BTK, Debrecen): „ferfyakkal azzonyallattokkal sokat ne zoly ∙ Es ev zyneket orchayokat evrevmest ne nezzed ∙ sem kezeket ne fogdossad” – a női nemre való utalás nyelvi kifejezése egy középkori apácaregulában
 • 12.10–12.30: Kónya Franciska (tudományos munkatárs, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest): Viczay Anna Terézia apácáknak fordított elmélkedésgyűjteménye és annak forrása
 • 12.30–12.40: Szádoczki Vera (tudományos segédmunkatárs, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest): Egy erdélyi nemesasszony lelkiélete – Thorday Klára imádságoskönyve
 • 12.40–13.00: Maczák Ibolya (tudományos munkatárs, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest): Jóasszony módra–Bibliai nőkép a régi magyarországi temetési beszédekben
 • 13.00–13.15: vita

13.15-től: Zárszó - Szelestei N. László

Forrás

A hivatalos program és az előadások rezüméi innen tölthetők le