Megjelent Bitskey István tanulmány-kötete

A Debreceni Tudományegyetem professzorának könyve a kora újkori művelődéstörténet témáiból válogat

A tanulmányokat három nagy téma köré csoportosította a szerző: religió, stúdium, literatúra. „A kora újkori Európa történetét alapjaiban meghatározó vallási megújulási folyamat, a reformáció a kontinens szellemi arculatát, műveltségi viszonyait döntő módon átalakította. A korábban egységes keresztény kultúrkör felekezetekre tagozódott, s ezek mindegyike igyekezett kialakítani saját teológiai tanítását, vallásos mentalitását és oktatási intézményrendszerét. Ennek a sok vitát kiváltó intellektuális folyamatnak néhány jellemző mozzanatát igyekszik kiemelni a jelen kötet a címében szereplő három fogalommal, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz.” (részlet a fülszövegből)

Tartalomjegyzék

I. KONFESSZIÓ ÉS ERUDÍCIÓ

 • Válaszkísérletek a krízisre: felekezetek az iszlám árnyékában
 • Felekezetiség és identitástudat a kora újkori Kárpát-medencében
 • Református tankönyvkiadói program a 16. század végi Debrecenben
 • Katolikus retorikai kompendiumok a barokk kori Magyarországon
 • „Kis Róma” vagy „magyar Athén”? Egyetemszervezési terv a 18. századi Egerben
 • Mit tudtak a régi magyarok Amerikáról?

II. EURÓPÁBÓL HUNGÁRIÁBA

 • Olasz polihisztor a Jagelló-kori Magyarországon
 • Németalföldi humanisták a Magyar Királyságban
 • A reformáció kezdetei Nyugat-Magyarországon
 • De Ruyter admirális a magyar irodalomban
 • A Caritas Romana motívum európai vándorútja

III. HISTÓRIA ÉS LITERATÚRA

 • „Erkölcsöknek tündöklő gyöngyszeme” (Szent Erzsébet a kora újkor magyar irodalmában)
 • Pázmány Péter prédikációja Szent Mártonról „Christus példájára néztek” (A szentkultusz retorikája Pázmány-prédikációkban)
 • A Mohács-téma egy hitvitában
 • Velencei humanista antológia Báthory Istvánról
 • A Bocskai-apológia előtörténete
 • „Erdély Hektora” avagy „tyrannusa”? (Báthory Gábor a kora újkor magyar irodalmában)
 • Szabadsághős vagy „törökös cimbora”? (Thököly Imre a magyar költészetben)
 • „Hol vagy te most, nyalka kuruc?” (Kutatástörténeti szemle)

Bitskey István: Religió, stúdium, literatúra. Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről, Bp. Universitas, 2013, 314. p. (Historia Litteraria 29.)