Kora újkori egyetemi tanszékek, akadémiai műhelyek, kutatócsoportok

Intézmények

1. Debreceni Tudományegyetem Btk.

INTÉZET MUNKATÁRSAK PHD-KÉPZÉS KUTATÁSOK

Történelmi Intézet

Középkori,
Koraújkori Magyar
Történeti és
Segédtudományi
Tanszék

honlap

- Papp Klára egyetemi
tanár (intézetvezető)
- Jeney-Tóth Annamária
adjunktus
- Dáné Veronika adjunktus

Történelmi és Néprajzi
Doktori Iskola /
Gazdaság, társadalom
és életmód alprogram

vezető: Papp Klára

saját kiadványok és saját
rendezésű konferenciák

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

nincs külön régi magyar irodalmi tanszék

honlap

- Bitskey István professor emeritus

- Imre Mihály egyetemi tanár

- Fazakas Gergely Tamás adjunktus

- Száraz Orsolya kutató 

Irodalomtudományok Doktori Iskola / Magyar Irodalomtudományi Alprogram / Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely

 

vezetők:
Bitskey István

Imre Mihály 

Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely, vezetője Imre Mihály

honlap

saját kiadványok

- Studia Litteraria

- Csokonai Universitas Könyvtár

2. Eötvös Loránd Tudományegyetem Btk., Budapest 

INTÉZET MUNKATÁRSAK PHD-KÉPZÉS KUTATÁSOK

Történeti Intézet 

Középkori- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

honlap 

- Horn Ildikó egyetemi docens (tanszékvezető)

- R. Várkonyi Ágnes professor emerita

- Kalmár János egyetemi docens

- Hiller István egyetemi docens

- Molnár Antal egyetemi docens

- G. Etényi Nóra adjunktus

Történelemtudományi Doktori Iskola / Kora újkori magyar történelem program

 

 

vezető: Horn Ildikó 

 

 

Történeti Intézet

Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék

honlap

- Poór János egyetemi tanár (tanszékvezető)

- Nagy Balázs egyetemi docens

- Sághy Marianne egyetemi docens

- Krász Lilla adjunktus

- Molnár Péter adjunktus

- Novák Veronika adjunktus

Történelemtudományi Doktori Iskola / Közép- és kora újkori egyetemes történelem program

 

 

vezető: Poór János

 

 

 

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Régi Magyar Irodalom Tanszék

honlap 

- Orlovszky Géza egyetemi docens (tanszékvezető)

- Horváth Iván egyetemi tanár

- Kiss Farkas Gábor adjunktus

- Laczházi Gyula adjunktus

- Seláf Levente adjunktus

 - Szentmártoni Szabó Géza adjunktus

Irodalomtudományi Doktori Iskola / A magyar és európai reneszánsz; A magyar barokk alprogramok

 

3. Károli Gáspár Református Egyetem Btk., Budapest

INTÉZET MUNKATÁRSAK PHD-KÉPZÉS KUTATÁSOK

Történettudományi Intézet

Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék

honlap

 

- Kurucz György egyetemi docens (tanszékvezető)

- Papp Sándor egyetemi docens

- Nagy Zsombor egyetemi docens

- Dusnoki József adjunktus

- Csoma Zsigmond kutatóprofesszor 

 

 

 

Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

honlap

 

- Szabó András egyetemi tanár (tanszékvezető)

- Pénzes Tiborc Szabolcs tanársegéd

- Bene Sándor egyetemi docens

   

4. Magyar Tudományos Akadémia

INTÉZET MUNKATÁRSAK KUTATÁSOK

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Történettudományi Intézet

honlap

Kora újkori témacsoport:

- Benei Bernadett
- Erdélyi Gabriella
- Fodor Pál főigazgató
- Glück László
- Haraszti György
- Hegyi Klára
- Jarmalov Rezső
- Kármán Gábor
- Martí Tibor
- Mátyás-Rausch Petra
- Mihalik Béla
- Molnár Antal
- Nagy Kornél
- Oborni Teréz témacsoport-vezető, tudományos titkár
- Pálffy Géza
- Péter Katalin
- Prajda Katalin
- Réfi Attila
- Soós István
- Sudár Balázs
- Szabó András Péter
- Tóth Ferenc
- Tóth Gergely

- „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport


- Magyarország világi archontológiája, 1458–1526

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Irodalomtudományi Intézet

honlap

Reneszánsz Osztály:

 

- Jankovics József (osztályvezető)

- Ács Pál

- Bartók István

- Békés Enikő

- Bene Sándor

- Kecskeméti Gábor igazgató, az ItK főszerkesztője

- Kőszeghy Péter

- Pajorin Klára (nyugdíjas)

- Petneházi Gábor posztdoktori ösztöndíjas

- Szilágyi Emőke Rita fiatal kutató

- Tóth Zsombor

 

XVIII. századi Osztály:

- Tüskés Gábor osztályvezető
- Bretz Annamária
- Csörsz Rumen István
- Hegedűs Béla
- Kiss Margit
- Lengyel Réka
- Sárközy Péter (nyugdíjas)

- éves konferenciák

 

- akadémiai kiadványok

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Művészettörténeti Intézet

honlap

Barokk kutatócsoport:

 

- Mikó Árpád

- Bubryák Orsolya

- Gulyás Borbála

- Papp Júlia

- Pócs Dániel

 

- a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia 17–18. századi művészete

 

Ars Hungarica

Művészettörténeti Füzetek

Acta Historiae Artium

5. Miskolci Egyetem Btk.

INTÉZET

MUNKATÁRSAK PHD-KÉPZÉS KUTATÁSOK
Történettudományi Intézet

Közép- és Kora Újkor Történeti Tanszék

honlap

- Gyulai Éva
- Horváth Zita
- Nagy Gábor
- Tóth Péter
- Tózsa Rigó Attila
- V. Balogh Judit.

 

 

- Egyháztörténeti Szemle Társaság

A folyóirat honlapja

- A dunai útvonal szerepe a 16. századi közép-európai gazdasági rendszerben

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Magyar Irodalomtörténeti Intézeti Tanszék

honlap

- Heltai János
- Kecskeméti Gábor
- Kilián István
- Porkoláb Tibor
- Tasi Réka

Irodalom-tudományi Doktori Iskola - A szövegtudomány elmélete és gyakorlata
- A kora újkori hitviták
- Retorikatörténet
- Magyarországi dráma- és színháztörténet

6. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Btk., Piliscsaba

INTÉZET MUNKATÁRSAK PHD-KÉPZÉS KUTATÁSOK

Történettudományi Intézet

Újkori Történeti Tanszék

honlap

- Őze Sándor egyetemi docens (intézetvezető)

- Újváry Zsuzsanna egyetemi docens

 

 

 

- Tusor Péter egyetemi docens

Történelemtudományi Doktori Iskola / Egyháztörténeti Műhely

vezető: Szovák Kornél

 Társadalom- és Életmódtörténeti Műhely

vezető: Újváry Zsuzsanna

Pázmány Művelődéstörténeti Műhely

 

 

 

 

 

- Collectanea Vaticana Hungariae – MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport (honlap)

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

 

Magyar Irodalomtudományi Tanszék

(nincs külön régi magyar irodalom)

 

honlap

- Hargittay Emil egyetemi tanár (intézetvezető)
- Szelestei Nagy László egyetemi tanár
- Madas Edit egyetemi tanár
- Bogár Judit adjunktus
- Thimár Attila

Irodalomtudományi Doktori Iskola / Textológia és régi irodalom program

Vezető: Szelestei Nagy László

 

- Pázmány Irodalmi Műhely

- MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport (honlap

7. Pécsi Tudományegyetem Btk.

INTÉZET MUNKATÁRSAK PHD-KÉPZÉS KUTATÁSOK

Történettudományi Intézet

Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék

honlap

 

- Sashalmi Endre egyetemi tanár

- Végh Ferenc adjunktus

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Középkori és Koraújkori Doktori Program

vezető: Font Márta

 

Magyar Nyelvi és Irodalomtudományi Intézet

 

Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

(nincs külön régi magyar irodalom)

honlap

- Jankovits László egyetemi docens (tanszékvezető)

- Pap Balázs tanársegéd

- Bartók István egyetemi docens

     

 

 

8. Szegedi Tudományegyetem Btk.

INTÉZET MUNKATÁRSAK PHD-KÉPZÉS KUTATÁSOK

Történeti Intézet

Középkori, Koraújkori Magyar Történeti Tanszék

honlap

 - Papp Sándor

egyetemi docens

- Tóth Sándor László 

egyetemi docens

- Petrovics István egyetemi docens

- Kordé Zoltán

egyetemi adjunktus

Történelemtudományi Doktori Iskola / Modern kor alprogram

 

vezető: Papp Sándor

 

Történeti Intézet

Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

- Kövér Lajos tanszékvezető egyetemi docens
- Kökény Andrea adjunktus
- Varga Beáta docens

   

Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet

Régi Magyar Irodalmi Tanszék

honlap

- Keserű Bálint professor emeritus
- Balázs Mihály egyetemi tanár
- Szilasi László egyetemi docens (tanszékvezető)
- Latzkovits Miklós egyetemi docens
- Font Zsuzsa egyetemi docens
- Keserű Gizella tudományos munkatárs

 

    

Irodalomtudományi Doktori Iskola
Régi magyar irodalom alprogram

vezető:

Balázs Mihály

     

saját kiadványok

- Peregrinatio Hungarorum
- Fiatal Filológusok Füzetei
- Fontes Rerum Scholasticarum

     

 

9. Eszterházy Károly Főiskola, Eger

INTÉZET MUNKATÁRSAK PHD-KÉPZÉS KUTATÁSOK

Történelemtudományi Intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék

honlap

- Bessenyei József, egyetemi tanár

- V. Balogh Judit, egyetemi docens

- Gebei Sándor, egyetemi tanár

- Kalmár János, egyetemi docens

A Magyar Királyság, illetve a Kárpát-medence története 1526-1790 között doktori program

Vezető: Gebei Sándor, egyetemi tanár

 

Kulturális örökség és Művelődéstörténeti Tanszék

honlap

- Verók Attila, főiskolai docens

- Monok István, egyetemi tanár

- Sarkadi Nagy Emese, adjunktus

- Veres Gábor, főiskolai docens